Information om MVAB

INFORMATION TILL BÅTÄGARE PÅ MARGRETELUNDSVARVET


Under hösten 2011 och vintern 2012 har det hänt en del som rör uppläggningsplatsen och bryggorna vid Margretelundsvarvet. Margretelundsvarvet (MVAB), som nu förvaltar området, kommer fr.o.m. 1 juli 2012 att ersättas av annan förvaltare. Stockholms Stad, som äger marken och bryggorna, har uppdragit åt båtklubbarna vid Ulvsundavikens södra strand att bilda en allmännyttig och ideell varvsförening som staden avser att teckna fortsatt arrende med. Av denna anledning har ett antal båtägare den 26 januari 2012 stiftat det ideella och allmännyttiga båtsällskapet Margretelunds Båtsällskap, (här kallad MBS) samt antagit stadgar för detta. En intemeristisk styrelse, bestående av Sten Sjöberg ordf. Ulf Melin sekr. och Marie Gustafsson kassör, har tillsats. Det tillsattes också en valberedning för kommande årsmöte bestående av Toomas Nummert, Tomas Saagpakk och Claes-Göran Flinck. Till kommande årsmöte kommer alla båtägare, som nu har båtar på uppläggningsplanen och/eller bryggorna, att kallas och erbjudas medlemsskap i MBS. Avsikten är att alla, som nu har plats på planen och/eller bryggorna, även efter 1 juli 2012 ska erbjudas plats som hittills under förutsättning att man är medlem i någon av de fem båtklubbarna som ingår i varvsföreningen, se nedan.


Den 16 februari 2012 stiftades den allmännyttiga och ideella Ulvsundavikens Varvsförening (UVF) av de fem båtklubbarna Johannesfreds Båtklubb JBK, Ulvsunda Båtsällskap UBS, Rålambshovs Båtklubb RBK, MBS och Minnebergs Båtklubb MBK. Av allt att döma så kommer denna varvsförening att fr.o.m. 1 juli 2012 få uppdrag av Stockholms Stad att förvalta och ansvara för hela båtuppläggningsområdet med tillhörande bryggor innanför nya SL-bron samt att skriva arrendeavtal för samma område. Varvsföreningen har tillsatt en interimistisk styrelse bestånde av fem ordinarie ledamöter, en från varje båtklubb, samt fem suppleanter, en från varje klubb. Vid ett konstituerande styrelsemöte utsågs Mattias Burden UBS till ordf. Björn Samuelsson MBK till sekr. samt Sten Sjöberg MBS till kassör i UVF.


Vad ovanstående kommer att innebära för båtägarna på Margretelundsvarvets område fr.o.m. 2012 är följande:


Båtägare som före den 1 juli 2012 blir medlem i Margretelunds Båtsällskap, eller i någon annan av varvsföreningens båtklubbar, kommer som tidigare beskrivits, beredas plats på området. Då MBS är en ideell förening finns inget vinstintresse och ingen momsskyldighet så avgifterna torde minska och komma i nivå med övriga systerklubbar. Stockholms Stad har aviserat att man inte kommer att höja arrendet inför kommande säsong. Båtägare som inte är medlem i någon av varvsföreningens klubbar måste söka annan uppläggning för sin båt till hösten 2012.


Nya byggnaden på området delas i två delar. Båtuppläggningsdelen tillhör varvsområdet och kommer att administreras av UVF. Den kommersiella delen med verkstäder och kontor kommer att hyras ut av Stockholms Stad till entreprenörerna. Vår förhoppning är att dessa (Benny, Rickard m.fl.) ska stanna kvar och nu ha sin verksamhet gentemot klubbarna istället för gentemot MVAB, t.ex. handha upptagning och sjösättning.


Styrelsen kallar härmed till ett årsmöte 29 mars 2012 kl 18:30 i Solna Gymnasium Råsundavägen 80 i Solna, där följande kommer att avhandlas:


Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av protokolljusterare och rösträknare

Föredragning av styrselsens verksamhets- och förvarltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Propositioner och motioner

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya räkenskapsåret

Val av styrelse för kommande verksamhetsår

Val av revisorer

Val av valberedning

Övriga val 

Förslag till styrelse kan ställas till valberedningen: tomassaagpakk@hotmail.com; toomasnummert@bredband.net; claesgoran.flinck@di.se.


För att täcka kostnader i samband med sällskapets bildande är vi nödsakade att ta ut en anmälningsavgift på 200 kr per nybliven medlem att sättas in på sällskapets bankgiro 840-7595. Ange för-, efternamn och personnummer vid betalningen.


Information kommer fortlöpande att anslås på denna hemsida.


Eventuella frågor kan ställas till lasse.holmlund@comhem.se eller sten.sjoberg@comhem.se.Margretelund 28 februari 2012


För Margretelunds Båtsällskap


Ulf Melin, Lars Holmlund, Sten Sjöberg, Marie Gustafsson