Ordningsregler

ORDNINGSREGLER

för Margretelunds Båtsällskap
fastställda av MBS:s styrelse 2021-01-27


Det åligger båtägaren att följa nedanstående bestämmelser samt styrelsens, enskild styrelsemedlems eller dess ombuds, anvisningar inom hamnområdet. Brott mot dessa ordningsregler kan leda till skriftlig varning, som vid upprepning kan leda till uteslutning ur sällskapet.

På uppläggningsplanen gäller UVF:s ordningsregler.


Genom att betala medlemsavgift till Margretelunds Båtsällskap är båtägaren införstådd med MBS:s och UVF:s ordningsföreskrifter och har godkänt dessa.


§1. Allmänt


1. Medlemmar i MBS ska gemensamt svara för den allmänna ordningen inom sällskapets anläggningar genom att medverka till att:
a) inte skräpa ner, vare sig på land eller i vattnet,
b) städa och snygga till i den mån nedskräpning har skett,
c) använda befintliga sopkärl/containrar,
d) föra bort spillolja och annat miljöavfall till miljöstationen,


2. Båt får inte förtöjas eller läggas upp inom sällskapets område, om inte alla förfallna avgifter till sällskapet är betalda.


3. Medlemskap i MBS är knutet till nyttjande av bryggplats eller/och uppläggningsplats.


4. Båtägare, som får annan adress, mobilnummer eller e-postadress, ska ofördröjligen anmäla ändringarna till MBS.


5. Båtägare som säljer sin båt ska genast meddela detta till MBS. Båtplatsen är personlig och kan inte överlåtas på annan, t.ex. genom försäljning av båt som ligger på området.


6. Båtägare ska teckna helförsäkring av sin båt, samt meddela MBS försäkringsbolagets namn och försäkringsnummer.


7. Grindarna till området ska alltid vara låsta.


8. Endast båtar som är målade med godkända bottenfärger får torrsättas eller förtöjas vid sällskapets bryggor. Se Stockholms stads regler för bottenfärger på stadens hemsida.


§2. Använd el på rätt sätt


1. Belysning, maskiner och kablar ska vara godkända för utomhusbruk.


2. Max 2000 W är tillåtet att ta ur varje uttag.


3. Kupévärmare, halogenlampor, batteriladdare, elektriska länspumpar och motsvarande får användas mot en extra avgift endast efter beslut av hamn- eller varvchefen.


4. När båt eller båthus lämnas ska elkablar göras spänningslösa och tas ur eluttaget.


5. Om du önskar ladda batteri eller använda elektrisk länspump längre tid än ett dygn, så ska du ha tillstånd från hamnkaptenen och kabeln ska kabeln märkas med namn, mobilnummer samt inkopplingsdatum.


6. Undvik att använda halogenlampor pga. brandrisken.


7. Observera att MBS har en egen elcentral på betongbryggan. Bryggliggare ska använda denna och inte ansluta till UVF:s central uppe på uppläggningsplanen.


§3. Upptagning och sjösättning


1. Upptagning och sjösättning äger rum i huvudsak under och september - oktober och april - maj, och handhas helt av UVF. Information om handhavandet och övriga regler finns på UVF:s hemsida. Du kommer här att informeras skriftligt om aktuellt datum och tidpunkt. Se www.uvf.one.


2. Om båt inte avhämtas eller om båt förvaras på området utan att vederbörliga avgifter har erlagts, äger MBS eller UVF rätt att bortforsla den på båtägarens bekostnad.


3. MBS, dess styrelse och funktionärer ansvarar inte för sak- eller personskada som har samband med verksamheten på uppläggningsplatsen.


§4. Brandskydd


1. Färgavfall och ämnen som kan självantända får ej förvaras inom sällskapets område utan ska kastas i härför avsedda kärl på UVF:s miljöstation.
2. Kontrollera regelbundet slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning.


3. Vid svetsning, kapning med vinkelslip etc. skall anvisningar för ”heta arbeten” följas. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller innan arbetet börjar. Ta bort brännbart material och ha tillgång till lämplig brandsläckningsutrustning vid arbeten vid båten.


4. Observera att din försäkring inte gäller om du orsakar brand genom slarv.


§5. När båten ligger på land


UVF ansvarar för hela uppläggningsområdet. Det är dess ordningsregler som gäller där och det är viktigt att du är införstådd och accepterar dessa regler, se http://uvf.one/varvet/ordningsregler.html


§6. I MBS:s hamnområde och på bryggor.
De fasta bryggplatserna är uthyrda till medlemmar under hela sommarsäsongen och får inte användas som rustningsbryggor.
OBSERVERA ATT PONTONBRYGGAN UT TILL MASTKRANEN administreras av UVF. Se UVF:s ordningsregler och avgiftslista på dess hemsida.


1. Är du innehavare av bryggplats, så måste du anmäla till MBS om du inte tänker utnyttja din bryggplats under säsongen. MBS kan då tillfälligt hyra/låna ut platsen till annan medlem. Endast medlemmar i MBS kan då tillfälligt hyra/låna bryggplatsen. Du får aldrig själv hyra/låna ut din plats.
Du får aldrig själv flytta någon Y-bom.


2. Våra bryggplatser ska brukas och inte vara oanvända hela säsongen. Om bryggplats inte har nyttjats under en hel säsong ska den tillfalla MBS för uthyrning till annan medlem. Dispens från denna punkt kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av styrelsen.


3. Bryggplatsen är knuten till registrerad båt. Säljer eller byter du båt under säsongen ska detta omgående anmälas till hamnkaptenen och godkännas av styrelsen.


4. Alla båtar ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer och, tydligt avläsbart från bryggan. Båt vid brygga ska dessutom vara försedd med MBS:s båtflagga för att hamnkaptenen snabbt ska kunna kontrollera att inga obehöriga använder sällskapets bryggor.


5. Högsta tillåtna hastighet vid sällskapets anläggningar är 3 knop .


6. Upptäcker hamnkaptenen att din båt är bristfälligt förtöjd eller i skick som äventyrar ordning och säkerhet i hamnen kommer han att ringa dig. Får han då inte kontakt med dig, så vidtar han lämpliga åtgärder, t.ex. flyttar båten. Kostnader för dessa åtgärder får du betala.


7. I jollestället får endast jollar placeras som ägs av någon MBS-medlem. Jolle ska vara försedd med ägarens namn och mobilnummer. Omärkt gods kommer att bortforslas som skräp


8. På övriga hamnområdet och i Gröna bodarna får inget övrigt gods placeras utan tillstånd av hamnchefen, och allt ska vara märkt med ägarens namn och mobilnummer. Omärkt gods kommer att bortforslas som skräp.


9. MBS, dess styrelse och funktionärer ansvarar inte för sak- eller personskada som har samband med verksamheten på och i hamnområdet.


§7. Biltrafik inom varvsområdet är förbjuden under sjö-och torrsättning.
Du som har sommarplats vid bryggorna samt entreprenörer med tillstånd, får införa fordon på området för ur- och ilastning. Parkering på varvsplanen vid MBS:s hamnområde är endast tillåten på markerade platser.
Varvschefen kan bevilja tillstånd till fordonstrafik om särskilda skäl föreligger.