Miljö och avfall

Miljö- och avfallshanteringsplan samt utfasningsplan för biocidfärger     

för Margretelunds Båtsällskap
fastställd av MBS:s styrelse 2023-08-15


Syftet med denna miljöplan är att skapa en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom Margretelunds Båtsällskap (MBS). Den fastställs av styrelsen.
MBS miljöarbete står under uppsikt och inspekteras regelbundet av Stockholms miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Denna plan utgör en stående punkt på klubbens årsmöte för information om föregående års förändringar samt kommande eventuella uppdateringar. Datum för senaste revidering framgår i början av detta dokument.

 

Några viktiga punkter innan du läser vidare

  1. Denna plan avser att i ett dokument samla MBS policies, principer, åtgärdsplaner och råd inom miljöområdet. Klubbens avfallshanteringsplan (bilaga 1) ska ses som en integrerad del av denna plan.
  2. Varje medlem är skyldig att följa vad som anges i denna plan. Underlåtelse att göra så kan medföra indraget medlemskap i MBS liksom förbrukad rätt till bryggplats.
  3. Denna plan finns på MBS hemsida (www.margreteleundsbs.se) samt tillsänds varje ny medlem.

 

Mål

 

MBS strävar efter att så långt som möjligt minimera verksamhetens miljöpåverkan i de mark- och vattenområden som klubben disponerar. Miljöarbetet syftar till att varje medlem ska följa existerande lagar och föreskrifter och efter sina förutsättningar bidra till ett båtliv som värnar naturen i enlighet med vad som anges av Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se) och ambitionerna i Båtmiljö (http://batmiljo.se/).

 

Ansvarsfördelning

 

Varje medlem i MBS är skyldig att följa vad som anges i denna plan.

 

Den ansvarige för MBS miljöarbete är hamnkaptenen. Ansvarig för det arbetet med rapportering, regelutformning och praktiskt genomförande av planen är hamnkaptenen.

 

Styrelsen har skyldighet att göra denna plan känd av alla klubbmedlemmar.

 

Allmänna regler

 

Båtägare ska hålla snyggt och rent vid bryggplatsen samt i övrigt inom hamnområdet.

 

Se till att serva motorn regelbundet så håller du nere bränsleförbrukningen

 

Varje medlem ska alltid sträva efter att använda det mest miljövänliga produktvalet.

 

Båtbottenhantering – utfasningsplan för otillåtna båtbottenfärger

 

Varje enskild medlem som har en bryggplats ansvar:

  • redovisa färg på båtbotten till MBS
  • nya medlemmar ska redovisa vilken bottenfärg som använts på båtskrovet, alternativt om båten är skrovren eller behandlad med till exempel epoxi. Detta görs vid medlemsansökan.
  • vid behov fylla i en individuell saneringsplan
  • medlem bär de kostnader som följer av den individuella saneringsplanen
  • det är varje medlems ansvar att sätta sig in i och följa respektive varvs regler för sanering av bottenfärg.


Klubbens policy är att båtbottnar ska vara omålade eller målade med biocidfria bottenfärger.

Senast vid utgången av år 2025 ska båtarna vid MBS brygga enbart bestå av båtar med omålad botten eller målad med biocidfri bottenfärg. Övermålning av giftig färg med så kallad spärrfärg är inte en godkänd saneringsmetod.  
Från och med våren 2024 accepteras inga nya båtar målade med biocidfärger – båtägaren är således skyldig att sanera båtbotten innan båtplatsen tas i bruk.

 

Rengöring från eventuella havstulpaner och annan påväxt sker lämpligen mekaniskt. UVF har en båtbottentvätt som effektivt tar bort påväxt från båtbotten.
Information om när havstulpanerna sätter sig kan fås på www.båtmiljö.se. Du kan också skicka ett SMS till 71120 och skriva ”havstulpan start” så får du varningar i din telefon när det är dags.

 

All tvätt/rengöring av biocidmålade båtar är otillåten, gäller även för okända bottenfärger. För högtryckstvätt av båtar med biocidfärg hänvisar vi till Pampas Marina där det finns spolplatta.
Vid skrapning, slipning och rengöring av båtbotten, ska detta göras på sådant sätt så att resterna kan tas om hand som miljöfarligt avfall. Det är varje medlems ansvar att sätta sig in i och följa respektive varvs regler för sanering av bottenfärg.

 

Regler vid underhållsarbete

 

Vid underhållsarbeten på varvsområdet gäller Ulvsundavikens Varvsförenings regler. Se www.uvf.one.

 

Vid tvätt av båtdäck och ovansida ska miljövänliga och biologiskt nedbrytbara produkter användas. De är inte dyrare! De är inte sämre!

 

Ta hand om dig! Beroende på underhållsarbete, se till att använda overall, hörselskydd, ögon- och ansiktsskydd, skyddsskor, skyddshandskar och andningsskydd. Läs vad som skrivs om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket (https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/).

 

Hantering av avfall

 

Självklart får spillolja, drivmedel, färg, glykol och kemikalier absolut inte tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras i därför avsedda uppsamlingskärl i miljöstationen. Klubbens omhändertagande av olika typer av avfall (fraktioner) framgår av nedanstående samt i Avfallshanteringsplan (bilaga 1). På insidan av miljöstationen finns instruktioner om hur denna används.

 

Vid bryggan finns ett blått kärl för mottagning av hushållssopor.

 

Klubben uppmanar respektive båtägare att själv ta hand om sitt el- och grovavfall genom att källsortera och lämna i därför avsedd avfallsbehållare vid återvinningsstation.

 

Batterier: Bil/båtbatterier ställs i anvisat läcksäkert kärl vid miljöstationen. I miljöstationen finns en behållare för småbatterier.

 

Olja, oljehaltigt avfall: Lämnas i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen.

 

Glykol: Töm motorn genom avtappningskranen eller samla i en hink bakom avgasröret. Lämna i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen. Grön glykol rekommenderas. Båt får inte sjösättas förrän glykolen för vinterkonserveringen är omhändertagen.

 

Färgrester, lösningsmedel och bensin: Lämna i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen. Gäller även tomma färgburkar eller burkar med färgrester. Bensin kan även lämnas på bensinstationer.

 

Slip- och skrapdamm: Lämnas i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen.

 

Förorenat slagvatten: Förorenat slagvatten ska tas om hand och hanteras som farligt avfall. Det får inte pumpas ut i sjön med länspump. Använd svamp eller dylikt för att suga upp oljerester m.m. Lämnas i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen.

 

Toalett - tömning

 

Tömning av toalettavfall får inte ske direkt i vattnet!
Klubben har inga resurser att ta emot toalettavfall utan medlemmarna hänvisas till de mottagningsstationer som finns. Platser för sugtömningsstationer framgår på Transportstyrelsen.se eller via appen Hamnkartan.

Båtägare som har mulltoalett kan lämna avfallet i kärl för brännbart, eller i enlighet med tillverkarens instruktion.

 

Om olyckan är framme

 

Vid större olycka (utsläpp, sjunken båt, brand, personskada), ring 112!

 

Vid större utsläpp ska räddningstjänsten kontaktas tel. 112. En anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden ska också göras

 

I händelse av olycka med risk för utsläpp av miljöfarliga vätskor på land eller i vattnet försök hindra vidare spridning och skydda stränder och båtar.

 

MBS har införskaffat länsar och absorptionsmedel (för olycka i vatten) samt absorptionsdukar och säck med uppsugningsmaterial (för olycka på land). Dessa förvaras i orange lådan på bryggan. OBS! Lådan ska vara olåst!

 

Använt saneringspulver, dukar, uppsugningsmaterial, etc. Dessa läggs i lämpliga uppsamlingskärl i miljöstation.

 

Rapportera händelsen till klubben (hamnkapten eller miljöombud).