Medlemskap i MBS

MEDLEMSKAP I MBS


Varvsområdet på land administreras av Ulvsundavikens Varvsförening och delas med systerklubbarna i varvsföreningen UVF.

Allt som rör varvsplanen handhas av UVF. Båtägare, som är medlem i någon av systerklubbarna eller är direktanslutna till UFV, kan beredas vinterplats där. Tider och övriga regler bestäms av UVF och meddelas via dess hemsida www.uvf.one. Medlemmar i MBS erhåller rabatterat pris för vinteruppläggning på varvsplanen.

Området är inhägnat och grindarna ska alltid hållas låsta! Nycklar till området erhålls via UVF.

UVF:s slip kan ta upp båtar som väger max 10 ton och/eller har ett djupgående av max 1,8 meter. Alla båtar som hanteras av MBS eller UVF ska vara fullt försäkrade!

Uppläggningsarean för din båt beräknas enlig nedanstående formel: A = (bredd+0,8)m*(längd+0,8)m.

Med bredd och längd menas totala måtten, inklusive pulpit, peke, trailer, hus, mm.


Hamnområdet med bryggorna delas mellan Ulvsunda Båtsällskap och Margretelunds Båtsällskap. Bryggorna väster om slipen tillhör Ulvsunda Båtsällskap. Öster om slipen finns c:a 40 bryggplatser med Y-bommar. Dessa platser tillhör MBS och hyrs ut sommartid till medlemmar i sällskapet.


Det är för närvarande kö till våra bryggplatser. Önskar du bryggplats så anmäl det till MBS via Ägarformuläret på hemsidan.

Samtidigt sätter du in årsavgiften 400 kr på vårt bankgiro nr. 840-7595. Ange "årsavgift och ny medlem" samt ditt fullständiga namn. Om, och endast om, formuläret är komplett och årsavgiften betald, så ställs du i vår kö för bryggplats kommande säsong. Ansökan om bryggplats gäller ett kalenderår och köplatsen kostar 200 kr per påbörjad ansökansperiod. När du erhållit plats, så meddelas du detta och får samtidigt en faktura på hyresbeloppet. Ofullständiga uppgifter och/eller utebliven medlemsavgift medför att din ansökan inte kan behandlas.


Observera att MBS:s stadgar och ordningsregler gäller inom hela vårt ansvarsområde. De finns att inhämta här på vår hemsida.

Vårt verksamhetsår är kalenderår. Faktura avseende årsavgiften skickas vanligtvis ut i början av januari, med betalningsfrist 31 januari. Betalas ej avgiften i tid anser MBS att medlemmen har utträtt ur sällskapet. Faktura avseende hyra av bryggplats skickas ut till betalande medlemmar i februari med betalningsfrist 30 dagar. Bryggplatser som ej är betalda vid förfallodagen fördelas till vår kö i mitten av april.


Det är strängt förbjudet att förtöja båt vid slipbryggan! Observera också att bryggan ut till mastkranen är UVF:s rustningsbrygga! Ordningsregler för denna finns på UVF:s hemsida.


Vi båtägare i MBS/UVF är rädda om miljön och är noga med att följa antagna ordnings- och miljöregler! Se dessa på våra hemsidor! Där publiceras även kontinuerligt all ny information.