Stadgar

STADGAR

för Margretelunds Båtsällskap
antagna februari 2020


Sällskapet bildades den 26 januari 2012 och har sin hemort/verksamhetsområde i Stockholm.
Sällskapet stiftade Ulvsundavikens varvsförening, UVF, tillsammans med övriga fyra båtklubbar vid Ulvsundavikens södra strand.
Reviderade stadgarna antagna 8 april 2013.
Reviderade stadgarna är antagna mars 2018.
Reviderade stadgarna antagna februari 2020.


§ 1 Ändamål


Sällskapet är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Sällskapet
skall verka för god sjösäkerhet, god miljö, ett gott kamrat- och sjömanskap.


§ 2 Medlemskap


2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap kan göras av fysisk person och skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till sällskapets ändamål.


2.2 Medlemmar
Medlemmar är de som antagits av styrelsen och erlagt av sällskapet beslutade avgifter.


2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja sällskapets anläggningar och utrustning samt delta i sällskapets verksamheter. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av sällskapet disponerad hamn- eller markanläggning. Se vidare § 11.


2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa sällskapets stadgar, ordnings- och säkerhetsföreskrifter samt i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem är också skyldig att snarast anmäla ändrade kontaktuppgifter som t. ex. e-postadress och mobiltelefonnummer, till sällskapets medlemsregister.


2.5 Utträde och uteslutning
Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan uteslutas av styrelsen.
En enig styrelse kan även utesluta medlem ur sällskapet om medlemmen
¤ motverkar sällskapets syften,
¤ skadar sällskapets intressen,
¤ inte fullgör skyldigheter enligt fastställda ordningsregler,
¤ gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom sällskapet att dess anseende äventyras.
Medlem som anser att beslutet är felaktigt kan överklaga detta till årsmötet. Sådant överklagande ska skriftligt ha inkommit till styrelsen inom 14 dagar från datum för uteslutningen. Beslut om uteslutning ska tas med 2/3 majoritet.
Av kallelsen till årsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Medlemmen som är föreslagen att uteslutas ska kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.


§ 3 Beslutande instanser


Sällskapets beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder sällskapet och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 6.


§ 4 Verksamhetsår


Sällskapets verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.


§ 5 Avgifter och betalning


Samtliga avgifter enligt nedan fastställs vid sällskapets årsmöte och betalas till sällskapet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte. Samtliga avgifter betalas enligt betalningsvillkor på utsända fakturor. Erlagda avgifter återfås ej vid utträde eller uteslutning ur sällskapet.
¤ Inträdesavgift betalas vid inträde i sällskapet.
¤ Årsavgift för kommande verksamhetsår.
¤ Hamnavgift för kommande sommar.
¤ Varvsavgift för markområdet.
Avgifterna skall vara sällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall en påminnelse skickas, varvid en förseningsavgift, vilken bestäms av styrelsen, kan läggas till det ursprungliga beloppet. Utebliven betalning innebär att medlem anses ha frånträtt sin hamn- och/eller varvsplats samt utträtt ur sällskapet. Medlemmen har
då förlorat rätten att nyttja sin båtplats.
Fakturor och påminnelser skickas per e-post eller, till den som ej har sådan, via vanlig post.
Medlem som har oreglerad skuld till sällskapet, och som trots påminnelser inte erlagt skulden, kan bli föremål för skuldindrivning via kronofogdemyndigheten.
Medlem som har oreglerad skuld till sällskapet måste omedelbart transportera bort båten och annan egendom från sällskapets område. Sker inte detta kan handräckning komma att begäras hos kronofogden för att, på båtägarens bekostnad, avhysa föremålen från området.
Egendom tillfaller sällskapet utan lösen, om båtägaren inte inom tre (3) månader från anmaning till båtägarens senast för sällskapet anmälda adress fört bort egendomen. Se jordabalkens kap 8, §22.


§ 6 Föreningsmöten


6.1 Antal möten
Under verksamhetsåret skall ett årsmöte, normalt i februari, hållas. Därutöver kan extra års- eller föreningsmöten anordnas om särskilt ärende så kräver. Sådana extra möten hålls om styrelsen kallar, eller om minst 15% av röstberättigade medlemmar så kräver. Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena. I särskilda fall kan extra föreningsmöte hållas per capsulam via e-post till samtliga medlemmar.


6.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst tre veckor före mötet. Kallelsen sker per e-post eller, till den som inte har sådan, via vanlig post.


6.3 Förslag till dagordningspunkt/motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte skall, senast sex veckor före mötesdatum, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.


6.4 Årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
¤ Fastställande av röstlängd för mötet
¤ Fråga om mötet är behörigen utlyst
¤ Fastställande av dagordning
¤ Val av ordförande och sekreterare för mötet
¤ Val av protokolljusterare och rösträknare
¤ Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
¤ Revisorernas berättelse
¤ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
¤ Propositioner och motioner
¤ Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
¤ Val av styrelse
¤ Val av revisorer
¤ Val av valberedning
¤ Övriga val


6.5 Rösträtt, beslut och val.
Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats. Nominering kan göras av valberedning, enskild medlem eller grupp av medlemmar.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem med skriftlig fullmakt.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon yrkar sluten omröstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.
Ogiltig valsedel räknas bort.§ 7 Styrelse och förvaltning


7.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, hamnchef (tillika vice ordförande) samt en suppleant.
Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och en ledamot väljs jämna år, samt kassör och en ledamot udda år. Årsmötet utser ordförande och kassör, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv vid verksamhetsårets första styrelsemöte.
Sällskapets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening. Sällskapets bank- och bankgirokonto tecknas av kassören ensam upp till ett halvt prisbasbelopp. Vid belopp därutöver sker teckning, förutom av styrelsen i sin helhet, av
ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.


7.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 4 gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig.
Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
¤ Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
¤ Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer.
Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
¤ Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
¤ Representera sällskapet.
¤ Förvalta sällskapets egendom och medel.
¤ Besluta om ordnings- och säkerhetsregler för sällskapets hamn- och markanordningar, se § 11.
¤ Besluta om antagning av ny medlem.
¤ På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.


§ 8 Revisorer
Sällskapet skall revideras av en revisor. Denna väljs på årsmöte för en tid av två år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sällskapets räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar samt att närvara vid styrelsemöten, dock utan rösträtt.


§ 9 Valberedning
Valberedningen bestående av 2 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant.
Den väljs av årsmötet för en tid av ett år. Valberedningens uppgift är att:
¤ Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val samt
till övriga poster som eventuellt blivit vakanta.
¤ Motta nomineringar från sällskapets medlemmar.
¤ Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
¤ Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater. Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.


§ 10 Förtjänsttecken och emblem


För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.


§ 11 Hamn och markområde


11.1 Hamnanläggningen.
För förhållandena vid sällskapets hamn och markområde finns särskilda av sällskapet utfärdade bestämmelser och ordningsföreskrifter. Dessa fastställs av styrelsen. Brott mot dessa kan medföra uteslutning ur sällskapet.


11.2 Markområdet
I anslutning till hamnen finns ett markområde för uppställning av Gröna bodarna samt ett ställ för jollar. Uppställning eller förvaring av gods på området eller i bodarna medgives av styrelsen eller hamnkaptenen endast efter särskild överenskommelse.


§ 12 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§ 13 Sällskapets upplösning
Förslag till sällskapets upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med sällskapets kvarvarande tillgångar och handlingar.