Medlemskap i MBS

Varvsområdet på land administreras av Ulvsundavikens varvsförening och delas med systerklubbarna i varvsföreningen, UVF. Allt som rör varvsplanen handhas av UVF. Båtägare, som är medlem i någon av systerklubbarna eller är direktanslutna till UFV, kan beredas vinterplats där. Tider och övriga regler bestäms av UVF och meddelas via dess hemsida www.uvf.one.


På varvsplanen finns tillgång till el samt vatten under den frostfria delen av året. I vår värmestuga finns toalett med varmt och kallt vatten.
Området är inhägnat och grindarna ska alltid hållas låsta!

UVF:s slip kan ta upp båtar som väger max 10 ton och/eller har ett djupgående av max 1,8 meter. Alla båtar som hanteras av MBS eller UVF ska  vara fullt försäkrade!


Uppläggningsarean för din båt beräknas enlig nedanstående formel


A = (bredd+0,8)m*(längd+0,8)m. Med bredd och längd menas totala måtten, inklusive pulpit, peke, trailer, hus, mm.


Hamnområdet  med bryggorna delas mellan Ulvsunda Båtsällskap och MBS. Bryggorna väster om slipen tillhör Ulvsunda Båtsällskap. Öster om slipen finns c:a 40 bryggplatser med Y-bommar. Dessa platser tillhör MBS och hyrs ut sommartid till medlemmar i MBS som har sina båtar på land hos UVF vintertid. Det är för närvarande kö till våra bryggplatser. Önskar du plats i vår kö, så anmäl det till Sten Sjöberg eller hamnkaptenen Eric Wallgren.


Önskar du medlemskap i MBS ska du hämta hem Ägarformuläret här ovan, fylla i alla uppgifter. Skriv ut samt underteckna och posta det till vår registeransvarig Sten Sjöberg, Ryttargatan 9, 16951 Solna. Samtidigt sätter du in årsavgiften 350 kr på vårt bankgiro nr 840-7595. Ange "årsavgift" samt ditt fullständiga namn. Om, och endast om, formuläret är komplett och årsavgiften betald, så ställs du i vår kö för bryggplats kommande säsong. Vår hamnkapten meddelar dig om och när du erhållit plats. Ofullständiga uppgifter och/eller utebliven medlemsavgift medför att din ansökan inte kan behandlas.


OBS att MBS:s stadgar och ordningsregler gäller inom hela vårt ansvarsområde. De finns att inhämta här på vår hemsida.


Vårt verksamhetsår är kalenderår. Faktura avseende årsavgiften skickas vanligtvis ut i början av januari, med betalningsfrist 31 januari. Betalas ej avgiften i tid anser MBS att medlemmen har utträtt ur sällskapet. Faktura avseende hyra av bryggplats skickas ut till betalande medlemmar i början av mars med betalningsfrist 31 mars. Bryggplatser som ej är betalda detta datum fördelas till vår kö i mitten av april.


Det är strängt förbjudet att förtöja båt vid slipbryggan! Observera också att bryggan ut till mastkranen är UVF:s rustningsbrygga! Ordningsregler för denna finns på UVF:s hemsida.


Vi båtägare i MBS/UVF är rädda om miljön och är noga med att följa antagna ordnings- och miljöregler! Se dessa på våra hemsidor! Där publiceras även kontinuerligt all ny information.


Avgifter till MBS för MBS:s medlemmar:


  • Medlemsavgift: 350 kr/år
  • Köplats: 200 kr/säsong vid köbildning.
  • Hamnavgift: 800 kr/m brygglängd.
  • Nyckelavgift 500 kr/iLOQ nyckel.
  • Administrativ avgift t.ex. vid sen betalning, återbetalningar, mm: 250 kr/tillfälle.